Omgeving, mens en maatschappij

Omgeving, mens en maatschappij

Oog voor omgeving, mens en maatschappij. Dat is waar Cnossen Infra bv voor staat. Onder andere door het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door focus op SROI, door oog voor CO2-reductie en voetafdruk. Wij zijn ons er van bewust dat de projecten die wij realiseren, niet alleen op het gebied van milieu maar op alle fronten van de omgeving, een zekere ‘voetafdruk’ achterlaten. Als aannemer brengt dit een verantwoordelijkheid mee. De verantwoordelijkheid om niet alleen te kijken naar het heden maar naar de toekomst. Een gezonde en goede omgeving voor de volgende generatie, dat is het doel.

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn wij vanaf de oprichting al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO is voor ons geen nieuwe ontwikkeling of trend, het zit in ons bloed. Een eigen leerschool om de markt te voorzien van goed en gekwalificeerd vakpersoneel, actieve deelname in het verminderen van lichamelijke arbeid door middel van machinale bestratingsmogelijkheden en realisatie van leerwerkprojecten voor langwerkzoekenden zijn voorbeelden van deze visie. Ook rijden onze medewerkers in elektrische auto’s en zijn alle bedrijfsauto’s van Cnossen Infra bv elektrisch, of rijden deze op groen gas.

CO2-Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door Prorail. Intussen is het overgenomen door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en ondernemen (zie info www.SKAO.nl). De speerpunten:

  • inzicht in eigen CO2-uitstoot.
  • reduceren van CO2-uitstoot.
  • nemen van maatregelen hiervoor.
  • verworven kennis transparant te delen.
  • actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
Beleid

Cnossen Infra bv beleid

  • Het stimuleren van alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden binnen Cnossen Infra en ketenpartners, om continu mogelijkheden te zoeken en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te reduceren.
  • Optimaliseren van transport- en bedrijfsmiddelen met duurzamere, schonere brandstof, waarbij minder schadelijke CO2 wordt uitgestoten.
  • Kennis over onze CO2-uitstootmogelijkheden en -maatregelen transparant te delen met belanghebbenden.
Emissie 2018

Cnossen Infra bv emissie 2018

Voor de CO2-footprint is het jaar 2017 als basisjaar genomen. Deze footprint is volgens de eisen van ISO 14064-1 en niveau 5 van de CO2-Prestatieladder berekend en opgesteld.

Begin 2019 is de footprint van het jaar 2018 berekend Deze is hieronder te bekijken, onder het kopje ‘Carbon Footprint’. In 2018 is Cnossen Infra bv wederom succesvol door de audit gekomen. De certificering op niveau 5 van de CO2-prestatieladder is hiermee gehandhaafd.

Voor het jaar 2020 zijn reductiedoelstellingen opgesteld. In 2018 was de CO2-uitstoot aanzienlijk hoger dan in de jaren ervoor. De verwachting is dat de CO2-uitstoot in 2019 weer gaat dalen.

Reductiedoelstelling

Reductiedoelstelling

Cnossen Infra wil in 2020 ten opzichte van 2017 10% minder CO2 uitstoten.

Keurmerk
voor kwaliteit

ISO 9001:2008 en VCA** 2008/05

Om de kwaliteit en het vakmanschap te garanderen beschikt Cnossen Infra bv over een Kwaliteit-, Arbo- en Milieusysteem (KAM). Dit systeem voldoet aan de normen voor ISO 9001:2008 en VCA** 2008/05 en is daarvoor ook gecertificeerd. Het KAM-systeem is erop gericht om door procesbeheersing en voortdurende verbetering de productkwaliteit en klanttevredenheid op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Veiligheid

Ook is er veel aandacht voor het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan materieel en milieu. Zo speelt binnen het Veiligheid Certificaat Aannemers (VCA) het Arbo-convenant uit 2000 een belangrijke rol. Om de instroom in de WAO terug te dringen, zijn maximum gewichten voor het verwerken van bestratingsmaterialen vastgesteld. Cnossen Infra bv vindt het belangrijk om voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Dat blijkt ook uit de deelneming in Mach.Straat, een bedrijf dat methodes ontwikkelt voor machinaal straatwerk.

Menu